ધનતેરસ 2023: આ ધનતેરસ મા તમારી રાશી મુજબ કઇ વસ્તુની ખરીદી કરવી શુભ રહેશે, જાનો ખરીદી ના શુભ મુહુર્ત✡

ર્ષનો સૌથી મોટો તહેવાર, દિવાળી, 2023માં આવી રહ્યો છે. ધનતેરસની ખરીદી. ધનતેરસ પાંચ દિવસીય દિવાળીની ઉજવણીની શરૂઆત કરે છે. ✡✡

આ એક ખૂબ જ આદરણીય દિવસ છે. આ વર્ષે ધનતેરસની તારીખ 10 નવેમ્બર છે. ધનતેરસ પર, શુકન મોટા પ્રમાણમાં ખરીદવામાં આવે છે. ✡

Also read

આધાર કાર્ડમાં તમારો મોબાઈલ નંબર કેવી રીતે બદલવો?

 

રાશી અનુસાર ખરીદી કરવામાં આવે તો પણ વધુ ફળ આપે છે.

Dhanteras 2023

Dhanteras, also known as Dhantrayodashi, is a festival of wealth and prosperity which is considered auspicious.

Many things are bought on this day as omens. In Pushyakshatra, people like to buy gold, especially on the day of Dhanteras. ✡

Buying gold and silver on the day of Dhanteras is considered very lucky.

Rashi says that if anything is bought on this day, the grace of Maa Lakshmi and Kuber is always there.

Let’s know which item will be auspicious to buy for each zodiac sign.

આ ધનતેરસ મા તમારી રાશી મુજબ કઇ વસ્તુની ખરીદી કરવી શુભ રહેશે, જાનો ખરીદી ના શુભ મુહુર્ત✡ ગુજરાતી માં વાંચો

Get Dhanteras Aries

It is considered auspicious for Aries to buy silver items, money or kitchen utensils on Dhanteras.

Also, you can buy brass or gold items. Due to this you will progress in the coming year.

Also read

Daily Horoscope, એપ્લિકેશન પરથી તમારી જન્માક્ષર મેળવો

 

Receive Dhanteras Taurus✡

Venus is the lord planet of Taurus, so buying silver items will be lucky for those born under this sign.

Buying jewelry with diamonds is considered very auspicious.

Moreover, you can buy any amount of coins or silver jewelery as per your budget.

Shop Mithun Dhanteras.

It will be lucky for Gemini natives to buy gold, brass utensils and other things on this Dhanteras day.

Buying these items will bring you prosperity in the coming year, as emerald is an auspicious gemstone.

Also read

આજનુ રાશીફળ & Zodiac Signs Horoscope

 

Dhanteras bought cancer

Silver ornaments on Dhanteras, Silver Lakshmi-Ganesha idol, Silver Sriyantra, Pearl necklace,

Buying silver studded rings and other items will bring more benefits to those born under this sign.

Shop Dhanteras Singh.

Buying gold on Dhanteras will be the best option for Leos. Ruby is a lucky gemstone for you.

If money is tight, you can buy gold-plated goods or small amounts of gold.

આ ધનતેરસ મા તમારી રાશી મુજબ કઇ વસ્તુની ખરીદી કરવી શુભ રહેશે, જાનો ખરીદી ના શુભ મુહુર્ત✡ ગુજરાતી માં વાંચો

Get Dhanteras Virgo Rashi

Mercury is considered the lord of Virgo.

Buying bronze or steel cutlery on Dhanteras will strengthen your Mercury, so people born under this sign should do so. Emeralds and pearls are your lucky stones.

She also has pearl necklaces for sale.

Also read

Gujarat Online New HD Map: ગુજરાતના ગામડાના નકશા 2023 તમારા આખા ગામનો નવો નકશો❤❤❤

 

Get Dhanteras Libra Rashi

During Dhanteras it will be more beneficial for Libra natives to buy silver ornaments and silverware.

As a result your wealth will increase.

Thor bought Dhanteras.

Scorpios will be better off buying silver, copper utensils or silver jewelery on Dhanteras. This will benefit you in the coming year.✡✡✡✡✡

આ ધનતેરસ મા તમારી રાશી મુજબ કઇ વસ્તુની ખરીદી કરવી શુભ રહેશે, જાનો ખરીદી ના શુભ મુહુર્ત✡ ગુજરાતી માં વાંચો

Shopping for Makar Dhanteras

On the day of Dhanteras, Capricorns should buy a vehicle or some steel utensils for themselves. With this you will progress throughout the year.

Shop Dhanteras Aquarius ✡

Buying an automobile or steel cooking utensils on Dhanteras will be beneficial for Aquarius natives. Besides, you can buy gold, silver etc.

અગત્યની લીંક

હોમ પેજ અહિં ક્લીક કરો
અમારી WHATSAPP ચેનલ જોઇન કરો અહિં ક્લીક કરો
વધુ અપડેટ માટે whatsapp ગ્રુપ જોઇન કરો અહિં ક્લીક કરો

 

Aries bought Dhanteras

Buying gold or brass items on the day of Dhanteras will bring good results for Pisces. It will bring you more prosperity and happiness.✡

Rashi claims that shopping during Dhanteras brings more fruit. Diwali is a festival full of joy and light. Diwali is celebrated everywhere in the country